<kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

       <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

           <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

               <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                   <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                       <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                           <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                               <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                   <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                       <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                           <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                               <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                                   <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                                       <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                                           <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                                               <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                                                   <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                                                       <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                                                           <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                                                               <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                                                                   <kbd id='RT3FzFgeb'></kbd><address id='RT3FzFgeb'><style id='RT3FzFgeb'></style></address><button id='RT3FzFgeb'></button>

                                                                                     澳门电子游戏厅:宝山钢铁股份有限公司关于2019年度第七期超短期融资券发行情况的公告

                                                                                      证券代码:600019 证券简称:宝钢股份公告编号:临2019-031

                                                                                      宝山钢铁股份有限公司

                                                                                      关于2019年度第七期

                                                                                      超短期融资券发行情况的公告

                                                                                      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                                                                                      宝山钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月23日召开2016年年度股东大会,会议审议并通过《关于申请DFI注册发行及增加公司债发行额度的议案》,同意公司向银行间市场交易商协会申请DFI注册发行资格。

                                                                                      2018年1月4日,公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2017]DFI33号),同意接受公司债务融资工具注册,注册有效期自通知书落款之日起2年内有效。

                                                                                      2019年4月10日,公司发行2019年度第七期超短期融资券,本期超短期融资券(以下简称“本期超短融”)发行额为30亿元人民币,期限为180天,单位面值为100元人民币,票面利率为2.90%。

                                                                                      本期超短融由中国农业银行股份有限公司承销,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场向机构投资者公开发行。

                                                                                      本期超短融募集资金主要用于偿还本公司的银行有息债务。本期超短融发行的有关文件已在中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网站(www.shclearing.com)上公告。

                                                                                      特此公告。

                                                                                      宝山钢铁股份有限公司

                                                                                      董事会

                                                                                      2019年4月13日